Trừ những trường hợp ai đó gây hại cho cộng đồng mà việc cảnh báo sẽ giúp ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại cho thành viên thì chúng tôi mới công khai lý do và có đưa thông tin cảnh báo. Những trường hợp như vậy thì ngay đươi nick sẽ có chữ "Banned, cẩn thận..." và thông tin cá nhân của người đó như địa chỉ, điện thoại, số tài khoản sẽ được công khai trong danh sách những người cần đề phòng.

Những trường hợp khác thì chỉ người đó và BQT được biết vì:

- Chúng tôi làm vậy để giữ thể diện cho người đó.
- Đảm báo bí mật thông tin cá nhân.
- Giữ nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho người liên quan.

Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ không cung cấp lý do cho người khác.