Bạn có thể chèn vào bất cứ đâu của template mà bạn đang dùng ! đối với vbb chèn vào footer , joomla chèn vào tempalate, các mã nguồn khác chèn tương tự

PHP Code:
<div id="AdVatgiaLeft"> <a href="http://chethudo.com" target="_blank"><img src="http://forum.suckhoeconnguoi.com/images/che-xanh.gif" width="100" /></a>  </div> <div id="AdVatgiaRight"> <a href="http://tranhtheuthudo.com" target="_blank"><img src="http://forum.suckhoeconnguoi.com/images/tranh-theu.gif" width="100" /></a>     </div>  <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.js"></script> <script type="text/javascript">     var isIE6   = (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("msie 6") != -1 ? true : false);     var vgads_domain    = 63;     var vgads_category  = 0;     var vgads_show        = 0;     var vgads_type        = 0;     var vgads_width      = 130;     var vgads_quantity  = 4;     var vgads_onlyactive =   0; </script>  <script type="text/javascript">                   $(function(){                      checkAds($(window).width());                      $(window).resize(function(){                         checkAds($(window).width());                        });                   });                                      function checkAds(windowWidth){                      posLeft   = (windowWidth - 1040)/2 - vgads_width - 2;                      posRight   =   (windowWidth - 1040)/2 - vgads_width - 2;                      if(windowWidth < 1110){                          $("#AdVatgiaLeft").hide();                                                      $('#AdVatgiaRight').hide();                                                  }else{                          $("#AdVatgiaLeft").show();                                                      $('#AdVatgiaRight').show();                                                      $("#AdVatgiaLeft").css({ top: 250, left: posLeft, position: (isIE6 == true ? "absolute" : "fixed")});                                                      $("#AdVatgiaRight").css({ top: 250, right: posRight, position: (isIE6 == true ? "absolute" : "fixed") });                                                  }                   }                </script>   <script type="text/javascript">          var pageOptions = {            'webId' : 253,            'category' : 0          };                    var adblock = {                            'adblock1' : {                                 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1',                                 'numAd'    : 5,                                 'typeShow'    : 1,                                 'style' : {'width' : 960}                                 }                ,               'adblock2' : {                                 'divIdShow' : 'adVatgia_block_2',                                 'numAd'    : 5,                                 'typeShow'    : 1,                                 'style' : {'width' : 960}                                 }                                          };          new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads();       </script> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[  var vbseo_jshtml = new Array(); vbseo_jshtml[0] = "<ol>            <li class=\"restore\" id=\"navbar_notice_1\">        <font color=\"#FF0000\"><b>* Bạn chưa là thành viên của diễn đàn do đó không có được tất cả các quyền lợi của thành viên!<br>* Hãy</b> </font><b><a target=\"_self\" href=\"http://forum.tranhthudo.com/register.php\">Đăng Ký</a><font color=\"#FF0000\">để được hỗ trợ và có quyền tham gia vào các hoạt động lý thú của diễn đàn </font></b><br></li>        </ol>";  for(var vi=0;vi<vbseo_jshtml.length;vi++) if(fetch_object("vbseo_vhtml_"+vi))fetch_object("vbseo_vhtml_"+vi).innerHTML = vbseo_jshtml[vi];  window.orig_onload = window.onload; window.onload = function() { if (is_ie || is_moz) { var cpost=document.location.hash;if(cpost){ if(cobj = fetch_object(cpost.substring(1,cpost.length)))cobj.scrollIntoView(true); }}  if(typeof window.orig_onload == "function") window.orig_onload(); }  //]]> </script>